613 Tên Lửa, Q Bình Tân, TP HCM
Bình Thạnh, Q Bình Thạnh, TP HCM
, Q Tân Bình, TP HCM
6 Bế văn Đàn, Q Tân Bình, TP HCM
20 đường 51, Tân Tạo, Q Bình Tân, TP HCM